image
Sursa foto: mecc.gov.md

Curtea de Conturi a depistat un șir de nereguli în executarea bugetului MECC; Cele mai grave țin de achizițiile publice

Planul de achiziții pe anul 2019 al Aparatului MECC nu include 177 de achiziții de valoare mică, în valoare totală de 18,9 milioane de lei. La fel pentru anul 2020 pentru restaurarea edificiului Sălii cu Orgă au fost aprobate 2,0 milioane de lei, nefiind cunoscute necesitățile de achiziție, se arată în raportul Curții de Conturi.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 22 decembrie curent, Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC) și la unele entități din subordine.

Probele de audit au fost acumulate la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și la 27 instituții publice din subordine. În anul 2019, valoarea achizițiilor în bugetul consolidat al MECC estimativ a constituit 874,4 milioane de lei.

Cadrul normativ ambiguu, sistemul informațional ce nu este aplicat și care nu funcționează pe deplin, conform parametrilor propuși, și monitorizarea selectivă a procesului de achiziții publice doar la unele etape, în lipsa pârghiilor de constrângere, au constituit factorii de bază ce au condiționat un management de sistem cu efecte necorespunzătoare intereselor publice. Achizițiile de valoare mică reprezintă un segment destul de semnificativ cantitativ și valoric, cu riscuri evidente, odată cu majorarea pragurilor de achiziție, prin neasigurarea transparenței și oportunității de utilizare a platformelor electronice.

Contractele atribuite prin proceduri de achiziții publice înregistrează o ascensiune continuă. În anul 2019 prin procedurile de achiziții publice au fost atribuite 159 de contracte în valoare totală de 753,1 milioane de lei, față de 412 contracte în valoare totală de 920,9 milioane de lei, raportate în anul 2018. La 01.12.2020 valoarea contractelor atribuite au constituit 458,1 milioane de lei sau 61% din indicele anului 2019, ca urmare a majorării pragurilor și excluderii din procesul competițional ale achizițiilor de valoare mică.

Propunerile MECC privind repartizarea alocațiilor pentru finanțarea investițiilor capitale de la bugetul de stat cu costul de deviz neexecutat la 31.12.2018 de 414,5 milioane de lei sunt formale, în unele cazuri nefiind autentice și credibile, și prin urmare nu pot constitui o bază pentru luarea unor decizii de finanțare, astfel:

- Pentru anul 2020 pentru restaurarea edificiului Sălii cu Orgă au fost aprobate 2,0 milioane de lei, nefiind cunoscute necesitățile de achiziție

- În anul 2019 au fost prevăzute investiții, în bugetul de stat, pentru Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, fiind cu 274,3 mii lei mai mult, inclusiv și față de planul de achiziții aprobat de MECC.

Planificarea reprezintă etapa cea mai importantă a procesului de achiziții. Planul anual de achiziții constituie unul din documentele principale de referință pentru întocmirea Bugetului de cheltuieli al unei instituții. Deficiențele majore înregistrate (lipsa transparenței și concurenței) pot fi puse pe seama planificării defectuoase. De exemplu, Planul de achiziții pe anul 2019 al Aparatului MECC nu include 177 de achiziții de valoare mică, în valoare totală de 18,9 milioane de lei, astfel:

- la achiziționarea serviciilor de alimentare a elevilor Școlii Profesionale nr. 7 din mun. Chișinău au fost încheiate trei contracte de achiziție de valoare mică în sumă totală de 920,3 mii lei, cu 250,1 mii lei mai mult decât era necesar. Instituția menționată în anii 2018 și 2019 a transferat pentru anul următor furnizorului avansuri de 193,0 mii lei și, respectiv, 250,1 mii lei, astfel încât la 31.12.2019 soldul de mijloace financiare transferate în avans constituiau 443,0 mii lei;

- la Liceul teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Bender au fost înregistrate creanțe în sumă de 115,9 mii lei;

- Școala internat din orașul Ceadâr-Lunga a transferat către 7 agenți economici pentru procurarea unor bunuri, suma totală de 165,9 mii lei, indicând eronat în destinația plății datele unor facturi inexistente, fiind admise avansuri de până la 340 zile calendaristice, iar pentru suma de 13,0 mii lei până la moment nu au fost efectuate livrări;

- planificarea neconformă a achizițiilor publice la 3 instituții de învățământ, precum, Liceul internat republican cu profil sportiv din mun. Chișinău, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Dubăsari, Școala internat din orașul Ceadâr Lunga, au condiționat achiziționarea excesivă a produselor alimentare la sfârșitul anului 2019, înregistrate în sumă de 445,1 mii lei.

Unele autorități contractante nu asigură întocmirea regulamentară a contractului-model și specificațiilor prevăzute de documentația standard, fapt ce lipsesc operatorii economici de răspundere asupra îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale, astfel:

- școala internat or. Ceadâr-Lunga în anul 2019 a încheiat 4 contracte de achiziționare a produselor alimentare în sumă de 316,6 mii lei, în lipsa specificațiilor la contract, respectiv identificarea obiectului contractului nefiind posibilă;

- 4 instituții de învățământ, la specificația bunurilor la contractele de mică valoare în sumă de 1,6 mil. lei, nu au definit caracteristicile pe care trebuie să le aibă un bun, precum nivelurile de calitate, inclusiv cerințele aplicabile bunului în ceea ce privește denumirea sub care este comercializat, terminologia, testările, ambalarea, marcarea şi etichetarea, precum şi procedurile de evaluare a conformității.

Achizițiile publice de valoare mică reprezintă o metodă „eficientă” de divizare a contractelor, pentru care nu există pârghii de constrângere. Unele entități nu au utilizat platforma electronică de achiziții și au inițiat și desfășurat proceduri de achiziții publice, divizând achizițiile publice și acordând prioritate procedurilor de valoare mică. De exemplu, Școala internat din or. Ceadâr-Lunga, în anul 2019, a executat 59 de contracte de valoare mică în total de 8,2 mil. lei, în lipsa justificării de evaluare a necesităților, astfel a admis divizarea achizițiilor pentru procurarea produselor alimentare în valoare de 1190,1 mii lei.

Auditul atestă faptul achiziționării produselor alimentare de la persoane fizice, statutul juridic a activității de antreprenoriat al cărora nefiind determinat. Astfel, Școala internat din or. Ceadâr-Lunga pentru achiziționarea fructelor și legumelor, serviciilor de reparație, etc. în anii 2018-2020, a încheiat mai multe contracte cu una și aceiași persoană, în calitate de persoană fizică cât și în bază de patent, în sumă totală de 699,5 mii lei (în anul 2018), 1557,7 mii lei (în anul 2019) și 1494,7 mii lei (în anul 2020)

Autoritatea contractantă a MECC a admis unele neconformități, ce au generat costuri financiare majorate, fiind afectată legalitatea și eficiența achiziției publice. De exemplu, Grupul de lucru a MECC, la procurarea mobilierului pentru Sala cu Orga din Chișinău a acceptat oferte, care conțin prețuri ce nu sunt un rezultat al concurenței, depășind valoarea fondurilor alocate cu 603,7 mii lei, inclusiv bunuri facturate dar nerecepționate de 77,0 mii lei.

Autoritatea contractantă și grupul de lucru a MECC nu exercită monitorizarea conformă a contractelor, precum și controlul asupra valorii resurselor financiare limită și a sursei de finanțare pentru care urmează să fie aplicate facilități fiscale la plata impozitelor. Cu toate că proiectul de renovare a Sălii cu Orgă a fost exclus din lista proiectelor pentru care se aplică facilități la plata impozitelor, Ministerul a acceptat nejustificat facturi pentru lucrări cu aplicarea cotei zero a TVA.

Procedura de achiziție a manualelor elaborată de MECC conține discrepanțe cu cadrul normativ privind achizițiile publice, ce a rezultat cu contestarea procedurilor și neasigurarea elevilor cu manuale la începutul anului școlar 2019. Astfel, prima licitație anulată avea valoarea estimată a manualelor de 3,0 milionale de lei, mai mică comparativ cu a doua licitație, obiectul achiziției fiind același.

S-a constatat, ca efect al planificării deficiente al achizițiilor publice, că, după încheierea contractului, se efectuează înlocuirea unor lucrări din devizul de cheltuieli ale operatorului economic, desemnat câștigător în cadrul procedurii de licitație publică, cu altele, ceea ce contravine prevederilor legale, de exemplu:

- efectuarea modificărilor pentru obiectul Universitatea Pedagogice de Stat „Ion Creangă” prin excluderea unor lucrări inițial contractate și înlocuirea cu altele noi în sume egale de 2,6 mil. lei sau 65,8% din valoarea contractului inițial;

- la Centrul de excelență în educație artistică „Ștefan Neaga” au fost modificate lucrări în valoare de 8160,5 mii lei, fără a fi aprobate prin decizia grupului de lucru conform procedurii oficiale de modificare a condițiilor contractuale.

Legalitatea oricărui proces social poate fi asigurată doar atunci când sunt stabilite reguli și mecanisme clare de desfășurare a acestuia. Situațiile de neconformitate și cauzele ce afectează achizițiile publice au constituit pe de o parte și lipsa posibilității de prevenire prin controlul ex-post și aplicării unei constrângeri sub forma unei răspunderi civile, contravenționale și penale în cazul erorilor și fraudelor admise.

Citeşte mai mult despre

comentarii: