Într-un aviz cu recomandări expediat ANP se menționează că persoanei vizate i s-a încălcat în mod grosolan dreptul la apărare, dat fiind că timp de aproximativ o lună de zile Veaceslav Platon nu are posibilitatea să se întâlnească cu avocații. În document se mai constată violarea flagrantă a drepturilor deținutului de acces la informații și la asistență medicală.

„Evoluțiile de ultimă oră în cazul deținutului Platon reflectă o diminuare dramatică a valorii institutului juridic de apărare în Republica Moldova. Această stare de lucruri este extrem de periculoasă din perspectiva protecției drepturilor și libertăților omului și consolidării statului de drept în țara noastră. Orice justificări de ordin logistic sau financiar invocate de autoritățile responsabile atunci când sunt afectate drepturile omului și demnitatea umană sunt inadmisibile”, afirmă ombudsmanul, a cărei adresare o publicăm mai jos:

„Atât Constituția, cât şi tratatele internaționale cu privire la drepturile şi libertățile fundamentale ale omului statuează principiul egalității tuturor în față legii, accesul liber la justiție, dreptul la apărare. Dreptul persoanei de a se adresa justiției este o condiție sine qua non în asigurarea eficienței exercitării drepturilor şi libertăților sale. Realizarea justiției într-un stat de drept se poate desfășura numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Unul dintre principiile fundamentale ale procesului penal este principiul garantării dreptului de apărare, fiind nu numai o manifestare a statului de drept, dar şi o condiție necesară pentru realizarea eficientă a justiției.

Garanțiile procedurale cuprinse în textul Convenției Europene a Drepturilor Omului stabilesc obligațiile pozitive pentru state – adoptarea măsurilor eficiente pentru asigurarea unui proces judiciar echitabil şi public în cauze civile şi penale, asigurarea pentru inculpat a timpului şi facilităților necesare apărării sale.

Curtea Europeană amintește că măsurile privative de libertate implică în mod obișnuit anumite inconveniente pentru deținut. Totuși, aceasta reamintește că închiderea unei persoane nu determină pierderea de către deținut a drepturilor garantate prin convenție. Dimpotrivă, în anumite cazuri, persoana închisă poate avea nevoie de protecție sporită din cauza vulnerabilității situației sale şi pentru că se află în întregime în custodia statului.

Prin urmare, statul este obligat, în ciuda problemelor logistice şi financiare, să îşi organizeze sistemul penitenciar astfel încât să asigure deținuților respectarea demnității umane a lor.

De asemenea, potrivit Recomandării nr.(2000)21 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, avocatul este persoana calificată şi abilitată în conformitate cu legislația să pledeze, să acționeze în numele clienților săi, să practice dreptul, să apară în faţa unei instanțe judecătorești sau să consulte şi să reprezinte în materie juridică clienții săi. În Recomandările Comitetului de Miniștri al CoE se mai accentuează că statele membre trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a respecta, a proteja și a promova libertatea de a exercita profesia de avocat, fără discriminare și fără imixtiuni din partea autorităților sau a publicului. Avocații trebuie să aibă acces la clienții lori, în mod special la cei privați de libertate.

În actul de reacționare se mai notează că mai multe articole din Codul de procedură penală, Codul de executare stabilesc foarte clar dreptul învinuitului de a avea întrevederi cu apărătorul său în condiții confidențiale, fără a se limita numărul şi durata lor, precum și al apărătorului de a se întâlni cu bănuitul, învinuitul, inculpatul, fără a se limita numărul şi durata întrevederilor. Totodată, se stipulează că nu este limitată frecvența întâlnirilor cu avocatul, cu mediatorul în procesul de mediere în cauzele penale sau cu alte persoane prevăzute de lege.

Și în art. 53 al Legii cu privire la avocatură este menționat că, la acordarea asistenței juridice unei persoane reținute, deținute în stare de arest sau condamnate, avocatului i se asigură, la orice etapă a procesului penal sau administrativ, condiţiile necesare pentru întrevederi şi consultații, cu respectarea confidențialității, fără a limita durata şi numărul întrevederilor şi consultațiilor.

Cu referire la limitarea accesului la informație, prin interdicția primirii de către deținut a publicațiilor scrise, în actul emis de către Ombudsman se menționează că, potrivit art.208 alin.(1) Cod de Executare, condamnatului i se asigură accesul la informația difuzată prin mijloacele de informare în masă. De aici derivă obligația instituției penitenciare a asigura și nu a limita contactul deținuților cu lumea exterioară.

În partea ce ține de tratamentul stomatologic necesar deținutului, Ombudsmanul atrage atenția asupra faptului că este obligația statului, prevăzută în art. 3 din CEDO, de a proteja bunăstarea fizică a persoanelor private de libertate, inclusiv de a le asigura asistenta medicală necesară2. Simplul fapt că un deținut este văzut de un medic şi primește un anumit tip de tratament nu poate duce, automat, la concluzia că asistența medicală este corespunzătoare. De asemenea, autoritățile trebuie să demonstreze că au fost create condițiile necesare pentru a urma în mod concret tratamentul prescris.

Având la bază circumstanțele expuse supra, în temeiul Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52 din 03.04.2014, Ombudsmanul a recomandat Administrației Naționale a Penitenciarelor întreprinderea măsurilor de rigoare pentru repunerea imediată în dreptul la apărare, de acces la informații și la asistența medicală a deținutului Veaceslav Platon, prin asigurarea accesului avocaților săi la întrevederi în Penitenciarul nr.13 Chișinău, asigurarea accesului la informație prin înlăturarea oricăror interdicții la primirea sau transmiterea către deținut a publicațiilor scrise și eliminarea oricăror impedimente pentru ca deținutul să beneficieze de asistența medicală adecvată.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului mai cere inițierea și desfășurarea unei anchete interne cu privire la legalitatea acțiunilor/inacțiunilor administrației Penitenciarului nr.13, care au generat încălcarea gravă a drepturilor deținutului, precum și tragerea la răspundere disciplinară a persoanelor responsabile din cadrul instituției.

De asemenea, Ombudsmanul intenționează să sesizeze Procuratura privind intentarea unei proceduri penale în privința persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul Penitenciarului nr. 13 care au comis încălcări ce au generat lezarea drepturilor și libertăților omului.

Ombudsmanul mai solicită întreprinderea unor măsuri eficiente pentru asigurarea exercitării efective a dreptului la apărare al tuturor deținuților din Penitenciarul nr.13 Chișinău, prin elaborarea de reglementări interne în vederea standardizării acțiunilor administrației penitenciarelor cu privire la asigurarea dreptului la apărare al deținuților.

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră imperios necesară și consolidarea mecanismului de monitorizare a activității penitenciarelor în vederea asigurării accesului avocaților pentru acordarea asistenței juridice deținuților.

În legătură cu unele afirmații făcute de către avocații deținutului Platon privitor la o eventuală complicitate a Ombudsmanului cu administrația Penitenciarul nr. 13, Maia Bănărescu neagă cu fermitate aceste acuzații, apreciindu-le neîntemeiate și injurioase. Acțiunea de mediere care s-a dorit a fi inițiată pe 1 martie între conducerea Penitenciarului nr. 13 și avocații lui Veaceslav Platon a avut scopul de a dezamorsa situația creată și a soluționa problema în cauză, dar nu pentru a induce în eroare apărătorii omului de afaceri și a mima o încercare de a se antrena în acest proces.

Oficiul Avocatului Poporului se conduce în activitatea desfășurată de principiile independenței și imparțialității, dat fiind că misiunea instituției este de a asigura un echilibru dintre autorități si actorii independenți, medierea fiind unul dintre cele mai importante instrumente utilizate de soluționarea neînțelegerilor dintre reprezentanții statului și reprezentanți ai societății civile, persoane, apărători ai drepturilor omului alte entități”, menționează Maia Bănărescu.

Administrația Națională a Penitenciarelor nu a răspuns deocamdată la acuzațiile Oficiului Avocatului Poporului.