Potrivit lui Andrei Năstase, promisiunile lui Ion Ceban de a gestiona eficient și transparent bunurile chișinăuienilor au rămas doar pe hârtie.

„Din cele 100 de zile petrecute în fotoliul de primar, acesta nu a acordat atenție niciuneia dintre aceste teme de maximă complexitate, nu a sesizat organele de drept privind înstrăinările frauduloase, înregistrarea legală a obiectivelor de patrimoniu. Ion Ceban nu a inițiat măcar procedura de evaluare și de reevaluare a bunurilor pentru a le eficientiza în vederea creșterii veniturilor bugetare ale municipiului”, a declarat consilierul municipal.

Totodată, în opinia lui Andrei Năstase, în acest moment, Chișinăul ar fi trebuit să aibă cel puțin cinci parteneriate strategice semnate cu orașe de referință din România și Uniunea Europeană și acces la linii de finanțare nerambursabile de cel puțin 30-50 de milioane de euro pentru anul în curs.

„Din păcate, se pare că vom înțelege foarte curând că Ion Ceban este un alt experiment politic, social și economic pe care Chișinăul și oamenii orașului îl vor resimți cu maximă violență”, a mai spus Andrei Năstase.

Publicăm DECLARAȚIA PLATFORMEI DA Cu privire la inacțiunile primarului general referitor la gestionarea judicioasă a patrimoniului municipal.

Au trecut o sută de zile de la instaurarea în funcție a noului primar Ion Ceban, cel care a promis că va transforma Chișinăul într-un smart-city, iar problemele de infrastructură ale Capitalei vor ține de domeniul trecutului. Din păcate, în afară de reparația propriului birou din bani dubioși, proveniți de pe la amici, Ion Ceban nu a rezolvat nicio problemă stringentă a chișinăuienilor. Mai mult, în lipsa unor investiții din străinătate, a unor proiecte oprite din lipsă de credibilitate, noul edil nu a reușit să facă măcar o inventariere a patrimoniului municipal, a resurselor interne deloc de neglijat.

Spre deosebire de acesta, consilierii Platformei Demnitate și Adevăr au făcut o analiză exhaustivă a stării de lucruri din Capitală, reușind să identifice gravele probleme de gestionare a bunurilor chișinăuienilor.

Constatăm, deci, cu îngrijorare, că abaterile de la normele legale în activitatea administratiei publice locale Chișinău, precum și managementul defectuos al majorității subdiviziunilor din subordinea Primariei municipiului Chisinau și Consiliului Municipal Chisinau, reflectate în multiple documente oficiale, inclusiv în Rapoartele Curții de Conturi au prejudiciat enorm municipalitatea, au condus la o gestionare ineficientă și irațională a patrimoniului public/municipal, precum și a resurselor financiare din bugetul capitalei.

Conform Raportului Curții de Conturi privind auditul conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților publice din mun. Chișinău reținem următoarele:

I. Deși au fost utilizate resurse umane excesive, autoritatile administratiei publice locale din mun.Chișinău, nu au asigurat evidența și raportarea veridică a bunurilor imobile. Rapoartele privind valoarea de bilanț a patrimoniului public, modalitățile și rezultatele folosirii lui, la situația de la 1 ianuarie al fiecărui an. Astfel, la 1 ianuarie 2016, mijloacele fixe din complexul patrimonial al mun.Chișinău se află în administrarea a:

- 62 instituții publice din subordinea Consiliului Municipal Chisinau – în valoare de 7987,0 mil.lei, suprafața totală a imobilelor fiind de 6528,2 mii m2, din care 62,0 mii m2 – transmise în locațiune;

- 31 institutii medico-sanitare publice (fondator Consiliul Municipal Chisinau) – în valoare totală de 1024,0 mil.lei, suprafața totală a imobilelor fiind de 257,3 mii m2, din care 5,0 mii m2 – transmise în locațiune;

- 64 ÎM (fondator Consiliul Municipal Chisinau) în valoare totală de 1991,2 mil.lei, suprafața totală a imobilelor fiind de 1364,7 mii m2, din care 15,6 mii m2 – transmise în locațiune;

- 18 unitati administrativ-teritoriale de nivelul I din cadrul mun.Chișinău – în valoare de 931,7 mil.lei, suprafața totală a imobilelor constituind 222,8 mii m2, din care 53,3 mii m2 – transmise în locațiune.

II. Prin dublare de competențe, atît Directia Generala Economie, Reforme si Relatii Patrimoniale, cît și Directia Management Financiar au prezentat către Agentia Proprietati Publice dările de seamă privind valoarea patrimoniului public al instituțiilor publice la situația din 01.01.2016, care conțin date diferite cu privire la numărul instituțiilor cuprinse (diferența este de 26 instituții), valoarea inițială a mijloacelor fixe (diferența însumează 309,4 mil.lei), suprafața totală a imobilelor și suprafața transmisă în locațiune (diferența constituie, respectiv, 230,7 mii m2 și 199,4 mii m2). În acest context auditul indică asupra utilizării iraționale a resurselor umane, avînd un rezultat contradictoriu. De asemenea, auditul atestă și lipsa de reacție din partea Agentiei Proprietati Publice întru evitarea dublării rapoartelor, în special în cazul prezentării datelor diferite privind unul și același subiect.

III. Nu a fost asigurată includerea în registrul patromoniului municipal al bunurilor aflate la balanța unor entități: ÎM de alimentație publică „Bucuria-EL” (1048,7 m2, 834,5 mii lei), ÎM Centrul Național de Creație „Satul Moldovenesc – Buciumul” (1558,8 m2, 108,2 mii lei), precum și nu a fost asigurată identitatea evidenței fondului locativ înregistrat în evidența contabilă și în registrul patrimoniului municipal în sumă de, respectiv, 5 514,8 și 5022,8 mil.lei (încă din 2014). În acest sens, nici nu au fost demarate procedurile de înregistrare cadastrală a fondului locativ municipal.

IV. Nu a fost asigurată înregistrarea integrală obligatorie a drepturilor asupra bunurilor imobile (clădiri și construcții speciale). Auditul atestă că administratia publica locala din mun.Chișinău nu s-a conformat pe deplin atât cerințelor cadrului legislativ, cît și recomandărilor instituției supreme de audit, pentru asigurarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea lor. Astfel, potrivit datelor Registrului patrimoniului municipal, la 1 ianuarie 2014, 525 din 1581 de bunuri imobile nelocative proprietatea mun.Chișinău , în valoare totală de 341,9 mil.lei nu sunt înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile, ca urmare nefiind asigurată recunoașterea publică a dreptului de proprietate și a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, precum și ocrotirea de către stat a acestor drepturi. De asemenea, Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare nu a întreprins măsurile pentru înregistrarea cadastrală a 3480 bunuril cu destinația locativă proprietate publică. În acest context constatăm următoarele:

- 12 entități economice nu au fosst înregistrate în Registrul Bunurilor Imobile 146 bunuri imobile proprietatea publică locală (în valoare totală de 238,9 mil.lei) pe care le gestionează, nefiind respectate reglementările interne, pe de o parte, și nefiind asigurată monitorizarea adecvată a executării acestora, pe de altă parte;

- Directia Generala Educatie, Tineret si Sport și directiile educatie, tineret si sport sectoriale nu au înregistrat dreptul de gestiune asupra 169 din 287 bunuri imobile, neasigurînd plenitudinea informațiilor incluse în Registrul Bunurilor Imobile,

- Auditul a relevat că administratia publica locala de nivelul I din cadrul municipiului nu au înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile 67 din 161 de bunuri imobile proprietate publică locală în valoare totală de 69,5 mil.lei.

V. Nu au fost asigurate evidența funciară și prezentarea situațiilor patrimoniale veridice, ceea ce a afectat credibilitatea datelor din cadastrul funciar pe municipiu. Ritmicitatea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică este nesatisfăcătoare.

În acest context se atestă lipsa de comunicare și conlucrare între autoritatile administratiei publice locale de nivelul I și nivelul II, timp de doi ani nefiind înlăturate neregulile consemnate. Funcționarea nestabilă a Sistemul Informational al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru (din motive neexplicate auditorilor, pe parcursul efectuării misiunii, a dispărut o parte din informațiile introduse) au contribuit la prezentarea către Agentia Relatii Funciare si Cadastru a datelor inactuale/neveridice, precum și peste termenul stabilit.

De asemenea, nu a fost aprobat Programul de asigurare a executării lucrărilor de delimitare în anii 2013-2018, în consecință mersul procesului este foarte dificil. Astfel, din 9 autoritati ale administratiei publice locale de nivelul I supuse auditului, doar la primăria Vadul lui Vodă, care a participat în cadrul unui proiect-pilot de delimitare a terenurilor, se realizează etapa de înregistrare a terenurilor la Oficiul Cadastral Teritorial, la momentul auditului fiind înregistrate 742 din 990 de terenuri proprietate unitatilor administrativ-teritoriale. Alte 3 autoritati ale administratiei publice locale au înaintat demersuri către Agentia Relatii Funciare si Cadastru pentru demararea procesului de delimitare a terenurilor, iar 5 autoritati ale administratiei publice locale nu au întreprins nici o măsură în acest sens, nefiind identificate terenurile din domeniul public și cel privat și stabilit statutul juridic al acestora.

VI. Starea defectuoasă de administrare a patrimoniului public în cadrul autoritatilor administratiei publice locale, se datorează și managementului contraindicat al gestionării fondurilor publice.

- Neînregistrarea obligatorie a patrimoniului public în Registrul bunurilor imobile şi a drepturilor patrimoniale la organele cadastrale teritoriale, cele mai grave fiind atestate în municipiul Chișinău (104,1 milioane de lei);

- Totodată, autoritatile administratiei publice locale din municipiul Chișinău, invocînd faptul că autoritatea cadastrală a refuzat înregistrarea (din motiv că termenul de înregistrare stabilit de Guvern a expirat), nu au întreprins măsurile de rigoare în vederea implementării recomandărilor (conform Raportului precedent de audit) privind evaluarea corespunzătoare şi înregistrarea la entitatea cadastrală a 1024 de bunuri imobile.

- Neutilizarea în procesul tehnologic a patrimoniului public. Totodată, Consiliul municipal Chișinău nu a reglementat corespunzător modul de utilizare a patrimoniului municipal în valoare totală de 58,4 milioane de lei, aflat în gestiunea organelor de poliţie;

- Primăria municipiului Chișinău şi institutiile medico-sanitare publice municipale nu au asigurat reflectarea conformă în evidenţa contabilă a valorii patrimoniului public transmis ultimelor în gestiune.

Ținem să menționăm că nu au fost implementate practic nici o recomandare a Curții de conturi reflectate în Rapoartele Curții de Conturi, fapt ce atestă lipsă de responsabilitate în executarea funcțiilor de management de către primarul general în calitate de autoritate publică locală a municipiului Chișinău.

- Neasigurarea înregistrării dreptului de proprietate asupra tuturor bunurilor imobile la instituţia cadastrală (din 1566 de bunuri imobile nelocative proprietate publică locală, 906 bunuri nu au fost înregistrate). De aici multiple imobile pentru care s-au pierdut drepturile patrimoniale ale municipalității în instanțele de judecată, dar și lipsa de credibilitate la planificarea bugetului, în condițiile în care în subordinea autorităților municipiului Chișinău funcționează două subdiviziuni Direcția colectare a impozitelor și taxelor locale și Direcția Generală arhitectură și urbanism, care semnează în ultimă instanță darea în exploatare a imobilelor proprietate a persoanelor fizice și juridice. Din estimările impozitelor pe proprietate – 105 344,7 mii lei pentru anul 2016, cu 5,5% mai puțin decît suma aprobată în 2015 (6 170,2 mii lei) reiese că Direcția Generală Arhitectură Urbanism și relații funcire nu a semnat nici un act de dare în expoatare a imobilelor proprietate privată. Cu atît mai mult că direcția nu are funcția de a evalua bunurile imobile, ci doar a utiliza informațiile oferite de către Oficiul Cadastral Teritorial Chișinău în acest sens.

VII. Cedarea frauduloasă a patrimoniului municipal de la balanța Direcției învățământ prin privatizări ilicite a școlilor și a grădinițelor.

Prezentăm în anexă 11 imobile pierdute prin litigii de judecată cu o suprafață de 12811.8 mp.

Pe lingă aceste 11 imobile menționăm și:

Grădinița 211, str. Vieru 3, *Voinicel* - sec. Ciocana, pe teritoriul grădiniței, fostul pretor de Ciocana a construit o casa multietajată. Terenul aferent grădiniței cu numărul cadastral 0100313327 a fost transmis în proprietate SRL Grand Lift , în temeiul deciziei CMC nr. 21/5-15 din 21.11.2008 și a contractului de cumpărare - vânzare a terenului aferent nr. 676 din 03.02.2009.

Grădinița 166, str. N. Costin 63/3 – sec. Buiucani, prin Decizia CMC Nr. 122/17-16 din 22.01.2009 este dată în locațiune AO Lăstăraș. Dorin Chirtoacă a refuzat să semneze contractul de arendă, și respectiv imobilul nu putea fi valorificat cu respectarea statutului său social de grădiniță. În decurs de aproape 6 ani grădinița este practic distrusă , pe un teritoriu de circa 2 ha de pământ. Litigiul este pus pe rol la CEDO, care cu siguranță va genera daune morale și materiale cu sume enorme de despăgubire.

Gimnaziul 52, str. Cornului – obiect care a servit destinația unor alocări bugetare false de milioane. Inițial se alocau pentru reparația gimnaziului, ca ulterior să se aprobe modificări la executarea bugetului și să servească la modificarea sumelor contractuale la reparația drumurilor. Lucrările de reparație date în responsabilitatea Direcției Capitale la acest obiect rămâneau neexecutate. Astfel, după câțiva ani, Gimnaziu a ajuns în stare avariată.

Aceeași schemă aplicată și în cazul Grădiniței 157, str. Cornului , care se repară de către Direcția Construcții Capitale deja de 5 ani -3 blocuri, suma alocărilor de 9 milioane. Se încalcă normele de construcție, Grădinița rămâne a fi în stare avariată

VIII. Înstrăinări ilegale ale patrimoniului imobiliar, inclusiv și funciar fără a se ține cont de eficientizarea gestiunii acestuia pentru atingerea unor indicatori financiar-bugetari la nivelul necesităților municipalității, inclusiv a celor ce țin de investițiile capitale în obiectivele de infrastructură municipală.

Un exemplu de fraudă în gestionarea bunurilor imobiliare/funciare, terenurilor proprietate municipală –constituie cele 23 ha cedate prin, acțiuni de neglijență în serviciu comise de persoanele publice din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău – identificate de CNA, în baza cărora a fost intentat un dosar penal.

IX. Darea în arendă la prețuri derizorii fără licitație publică sau/și în comodat a terenurilor și altor obiective proprietate municipală din care municipalitatea pierde circa _____mln lei anual. Printre aceste obiective se înscriu:

- 16572,4 mp (28 adrese) contracte active cu titlu gratuit, în opinia noastră contrar unor interese sociale sau/și contrar intereselor patrimoniale/ bugetare ale municipalității;

- 265,74 ha suprafețe terenuri proprietate municipală;

Constatând modul fraudulos și ineficient de gestionare a patrimoniului municipal în ultimii 10 ani, Platforma Demnitate și Adevăr înțelege cu claritate că promisiunile lui Ion Ceban de a gestiona eficient și transparent bunurile chișinăuienilor au rămas doar pe hîrtie.

Din cele 100 de zile petrecute în fotoliul de primar, acesta nu a acordat atenție niciuneia dintre aceste teme de maximă complexitate, nu a sesizat organele de drept privind înstrăinările frauduloase, înregistrarea legală a obiectivelor de patrimoniu. Ion Ceban nu a inițiat măcar procedura de evaluare sau/și reevaluare a bunurilor pentru a le eficientiza în vederea creșterii veniturilor bugetare ale municipiului.

Concluzia este una singură. Ion Ceban este incapabil să rezolve problemele majore ale municipiului. Prezența sa în fotoliul de edil nu face decât să îndepărteze partenerii de dezvoltare, iar proiectele care erau gata să fie implementate la Chișinău după o schimbare democratică reală au fost trecute în așteptare de către investitorii strategici.

Este o realitate faptul că orașul nostru este izolat complet în ceea ce privește capacitatea acestuia de a se racorda la ecosistemul financiar european, cauză care va arunca în haos, cât de curând, bugetul municipal, buget care va înregistra un deficit record în acest an.

Încercarea disperată de a lui Ion Ceban de a pune în locul faptelor, acțiuni ieftine de PR fără nici un fel de finalitate pentru Chișinău și pentru oamenii orașului, va fi cât de curând sortită eșecului deoarece oamenii vor pricepe că au fost mințiți și convinși prin metode manipulatorii să voteze un personaj mediocru și compromis din punct de vedere politic și administrativ.

În acest moment, Chișinăul ar fi trebuit să aibă cel puțin 5 parteneriate strategice semnate cu orașe de referință din România și Uniunea Europeană și acces la linii de finanțare nerambursabile de cel puțin 30-50 de milioane de euro pentru anul în curs. Din păcate, se pare că vom înțelege foarte curând că Ion Ceban este un alt experiment politic, social și economic pe care Chișinăul și oamenii orașului îl vor resimți cu maximă violență.

Și Ion Ceban respectă rețeta războiului hibrid și a dezinformării, rețetă brevetată în Rusia generalul Gherasimov și preluată de Igor Dodon și PSRM. Ion Ceban procedează în privința lucrurilor pe care, chipurile, urmează să le facă, așa cum procedează Dodon cu sutele de milioane de euro pe care le-ar fi negociat ca împrumut la Moscova.

Vom constata în acest an electoral că în toată comunicarea socialiștilor, a lui Ion Ceban și a mentorului și stăpânului său Igor Dodon că absolut totul în Republica Moldova urmează să se întâmple. Fără termene clare, fără asumări și responsabilitate. Neputința lor de a administra o țară și o capitală va fi acoperită, potrivit celor mai recente date pe care le avem, cu mita electorală în proporții deosebit de mari și cu valuri succesive de dezinformări și fake news.

Ion Ceban și Igor Dodon vor fi foarte curând măturați de la putere, în mod democratic nu altfel, de oamenii demni, cinstiți și curajoși ai Chișinăului și ai Republicii Moldova.

Criza de solutii, și în cazul unuia și al celuilalt, și incapacitatea PSRM de a pricepe că s-a proptit cu obrăznicie și prea multă îndrăzneală între poporul Republicii Moldova și dorința noastră legitimă de libertate, dreptate și o viață mai bună, vor fi cauzele esențiale care vor genera un val național de antipatie față de tot ce reprezintă aceștia și PSRM, antipatie care își face deja simțită prezența atât în țară cât și în toata Diaspora.

Eșecul lui Ion Ceban, al lui Igor Dodon și al PRSM nu va fi și eșecul Republicii Moldova, ci dimpotrivă, va însemna marea noastră victorie împotriva mediocrității, minciunii, corupției, oligarhiei și oportunismului politic.