NGM Company este fondată de către investitori din Uniunea Europeană (Bulgaria) și a încheiat cu Întreprinderea de Stat Loteria Națională a Moldovei un contract în domeniul loteriilor momentane (bilete de loterie) și organizare a pariurilor sportive. Potrivit acordului de parteneriat public-privat, statul oferă doar licența, iar partenerul privat își asumă toate costurile de promovare a produselor nominalizate, inclusiv cheltuielile de promovare.

NGM Company este responsabilă exclusiv de loterie și pariuri sportive și nu are nicio atribuție la aparate de joc, de care este responsabilă Întreprinderea de Stat Loteria Națională a Moldovei.

Nu corespund adevărului afirmațiile că loteria nu plătește impozite. Până la încheierea contractului de PPP, timp de mai mulți ani, loteria de stat a activat în pierdere și nu a asigurat venituri la bugetul de stat. În momentul de față, statul beneficiază de o parte din venituri din vânzarea biletelor de loterie, sub formă de dividende. La fel, partenerul privat achită un impozit pe profit din activitățile licențiate, în mărime de 12%, la fel ca și alți agenți economici din Republica Moldova. Toți partenerii implicați în această industrie, inclusiv distribuitorii de bilete, instituțiile mass-media care difuzează publicitatea produselor de loterie, etc la fel plătesc un impozit de 12% pe venitutile obținute din activitatea descrisă. Mai mult, din toate serviciile se achită TVA, care nu se restituie și rămâne la buget, sub formă de venituri suplimentare ale statului.

În total, doar în anul 2019, la bugetul de stat vor fi asigurate venituri din loterie și pariuri sportive în sumă de peste 20 de milioane de lei, venituri care nu au fost inițial planificate pentru acest an.

Inițiativa unui grup de deputați de a impozita câștigurile persoanelor fizice din loterie și pariuri sportive va lovi, în primul rând, în cetățenii care joacă la loterie și fac pariuri sportive, pentru că anume ei vor fi obligați să achite impozite. La fel, va avea de pierdut și statul, care va rata venituri, ca urmare a scăderii vânzărilor de bilete de loterie.

Proiectul de lege lasă multe semne de întrebare despre funcționarea mecanismului de aplicare a impozitului pe câștigul persoanelor fiziceși nu ține cont, de cheltuielile jucătorilor pentru bilete de loterie sau pariuri sportive. De exemplu, nu este clar cum deputații vor să fie impozitate câștigurile cetățenilor sub formă de bunuri materiale, de exemplu automobile, excursii, etc.

Prevederea din proiectul de lege care presupune instituirea unui impozit local pentru punctele de vânzare a biletelor de loterie este, în opinia noastră, una discriminatorie. Și asta pentru că aceste puncte comerciale deja plătesc toate taxele prevăzute de lege, inclusiv locale, pentru activitate. Totodată, organizatorul loteriei deja achită impozitul local în sumă de 0,1% din costul fiecărui tiraj al biletelor de loterie. În acest context, NGM Company propune ca, în cazul în care această taxă va fi, tutuși, instituită, ea să fie aplicată doar pentru unitățile comerciale specializate de vânzare a biletelor de loterie, care nu efectuează și alte genuri de activitate.

De asemenea, atragem atenția că introducerea impozitului pe câștigul persoanelor fizice la pariuri sportive va duce la dispariția afacerii reglementate de stat și va încuraja dezvoltarea pariurilor ilegale, adică a economiei informale.

NGM Company este gata de dialog cu autorii proiectului de lege, dar și cu reprezentanții Guvernului, pentru a găsi, de comun acord, soluțiile care vor permite dezvoltarea afacerii legale de loterie și pariuri sportive. Suntem dispuși să analizăm, împreună, impactul economic pentru stat al proiectului de lege și să identificăm sursele de venit pe care contează autoritățile, fără să fie afectată afacerea, care este cu risc social redus.

Venim cu un apel către reprezentanții mass-media să verifice informațiile pe care le publică, pentru a preveni apariția falsurilor și acuzațiilor nefondate care pot afecta imaginea partenerului privat și a Întreprinderii de Stat.

Jurnal.mdJurnal.md

В последнее времяучастились случаи распространения непроверенной, иногда тенденциозной подачи информации о деятельности NGM Company. Чтобы прояснить ситуацию и предотвратить спекуляции на эту тему, наша компания решила выступить с некоторыми разъяснениями.

Учредителями NGM Company являются инвесторы из Европейского Союза (Болгария). Компания заключила с Национальной лотереей Молдовы договор о публично-частном партнёрстве по моментальным лотереям (распространение лотерейных билетов) и организации спортивных ставок. Согласно контракту, государство предоставляет только свою лицензию, а частный партнер несёт все затраты по продвижению данных продуктов, в том числе затраты на рекламу.

NGM Company ответственна только за продажу лотерейных билетов и спортивные ставки и не имеет никакого отношения к игровым автоматам, которые находятся в ведении государственного партнёра.

Не соответствуют действительности заявления, что лотерея не платит налоги. До прихода на рынок NGM Company, в течении нескольких летгосударственнаялотерея была убыточным бизнесом, который не обеспечивал доходы государству. На сегодняшний день государство уже получает прибыль от продажи билетовв виде дивидендов. Такжечастный партнёр выплачивает в бюджет налог на прибыль на соответствующую деятельность в размере 12%, как и все экономические агенты Республики Молдова.

Нужно добавить, что все партнеры, вовлечённые в данную индустрию, в том числе дистрибьюторы лотерейных билетов, масс-медиаи т.д. тоже платят налог в размере 12% от полученных доходов от лотереи, а также НДС на все услуги, связанные с лотереей, который не подлежит возмещению, соответственно - является ещё одним источником доходов государства.

По самым скромным оценкам, в 2019 годуот деятельности лотереи и спортивных ставок государственный бюджет получит более 20 миллионов леев, на которые власти изначально и не рассчитывали.

В этой связи, инициатива группы депутатов парламента ввести налог на выигрыши физических лиц в лотерею и от спортивных ставок ударит, в первую очередь, по гражданам,которые играют в лотерею и делают спортивные ставки, потому что именно они будут платить этот налог. Также это ударит и по государству, которое не досчитается налоговых поступлений вследствие уменьшения продаж лотерейных билетов.

Данный проект закона является несправедливым, потому что не учитывает затраты игроков на покупку лотерейных билетов и на сделанные ставки. Также не ясно, как государство планирует взимать налог в размере 12% с предметных выигрышей граждан (например, автомобилей, экскурсий, и т.д.).

Другой пункт законопроекта, который предусматривает введение местного налога для точек продажи лотерейных билетов, является дискриминационным. Все партнёры, которые сейчас продают лотерейные билеты, платят все предусмотренные законом налоги. Кроме того, организатор лотереи уже платит местный налог в размере 0,1% от стоимости каждого выпущенного тиража лотерейных билетов. В этой связи, в случае введения данного налога, NGM Company предлагает применение его только для специализированных пунктов продажи лотерейных билетов (в которых не осуществляется другая коммерческая деятельность).

Такжеобращаем внимание, что введение налога на выигрыши физических лиц от ставок на спортивные события приведёт к исчезновению законного бизнеса в этой области и к процветанию незаконных ставок, а значит – к теневой экономике.

NGM Company готова к диалогу с законодателями, а также с представителями правительства для совместного поиска решения, способствующего законному развитию сектора лотерей и спортивных пари. Мы готовы рассмотретьсовместно с властямиожидаемый экономический эффект для государства от данного законопроекта и выявить возможности обеспечения доходов бюджета, без угрозы для законного бизнеса с низким социальным риском.

Мы призываем представителей СМИ проверять информацию о деятельности лотереи, которую они публикуют, чтобы предотвратить ложные и необоснованные обвинения, которые могут повлиять на имидж частного партнера и государственного предприятия.