„Examinarea cazului privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pentru anul 2015 de către Beţişor Adriana, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupţie”, este unul dintre subiectele care figurează pe ordinea de zi a şedinţei CNI.

Totul după ce Ziarul de Gardă a scris că Adriana Beţişor, cea care a ajuns să instrumenteze unele dintre cele mai răsunătoare dosare din Republica Moldova, a câştigat un milion de lei la nuntă, însă circulă cu maşini împrumutate. Datele se regăsesc în declaraţia pe venituri şi proprietăţi a procurorului Beţişor, dar şi în cea a soţului acesteia, care lucrează la Fisc.

Potrivit documentelor, cei doi soţi au obţinut un venit de aproximativ un milion de lei în urma celebrării căsătoriei, care a avut loc în octombrie 2015, într-un local select din Chişinău. Mai exact, ei au câştigat 31 de mii de euro, peste 11 mii de dolari şi 170 de mii de lei. Tot în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pen­tru ace­laşi an se arată că Beţi­şor a ridi­cat un sala­riu de peste 96 de mii de lei, cu aproape 10 mii mai mare decât al soţu­lui său.

În sep­tem­brie 2015, cei doi au vân­dut un apar­ta­ment, obţinând un sfert din valoa­rea aces­tuia, mai exact 70,6 mii de lei. Tot­o­dată, în decla­ra­ţia pen­tru anul trecut, Adri­ana Beţi­şor indică un apar­ta­ment de 74 de metri pătraţi, pe care precizează că îl are în folo­sinţă în urma unui con­tract de inves­ti­ţii din anul 2014. În decla­ra­ţie, Adri­ana Beţi­şor a mai trecut trei auto­mo­bile. Pe lângă Toyota Coro­lla, fabri­cată în 2009 şi dobân­dită în 2014, Beţi­şor a indicat două auto­mo­bile Skoda Octa­via, unul produs în 2015, pe care îl conduce în prezent, iar altul fabricat în 2013. Ea scrie că deţine cele trei maşini prin man­dat. Asta înseamnă că automobilele apa­rţin unor per­soane, dar sunt folo­site de alt­ci­neva. Beţişor le-a declarat jurnaliştilor de la Ziarul de Gardă că maşina pe care o conduce i-a fost lăsată de o persoană care se află peste hotare, iar despre celelalte nu a precizat nimic.

Despre Dumi­tru Şubin, soţul Adri­a­nei Beţi­şor, în investigaţie se spune că a fost anga­jat la Fisc în noiem­brie 2012. Peste doi ani, el a fost desem­nat şef inte­ri­mar al Dire­cţiei Antifraudă, în locul lui Vasile Popu­şoi, care a fost reţi­nut în flagrant de CNA şi Procuratura Anticorupţie. Acesta, împreună cu doi interimari, ar fi luat mită în valoare de 135 de mii de dolari şi 100 de mii de lei. Întâm­plă­tor sau nu, din gru­pul de pro­cu­rori care s-au ocu­pat de acel dosar, la etapa ini­ţi­ală, a făcut parte şi Adri­ana Beţi­şor. Solicitată pentru comentarii, ea le-a răspuns celor de la Ziarul de Gardă că nu a existat niciun con­flict de inte­rese, întrucât rechizitoriul pentru dosar a fost întocmit în aprilie 2014, iar potrivit ei, atunci nu se cunoştea cu actualul soţ. 

În cadrul aceleiaşi şedinţe, din 28 iulie, membrii CNI urmează să examineze şi cazul privind eventuala încălcare a regimului juridic al declarării veniturilor şi proprietăţii pe anul 2015 de către Ştefan Şaptefraţ Ştefan, noul şef-adjunct al Procuraturii Anticorupţie.

Despre Şaptefraţ a scris, tot Ziarul de Gardă, că este unul dintre cei mai bogaţi procurori. În iunie 2008, fiind pro­cu­ror în secţia nr.1, Dire­cţia con­trol al urmă­ri­rii penale, Şap­te­fraţ a cum­pă­rat de la SRL „NourCo” un teren cu o con­stru­cţie nefi­na­li­zată pe str. Sar­mi­ze­ge­tusa, 53 din Chi­şi­nău con­tra 11,65 mili­oane de lei, deşi sala­riul său de fun­cţie era de doar câteva mii de lei pe lună.

Des­pre tranza­cţia pro­cu­ro­ru­lui a aflat con­du­ce­rea Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale (PG), iar peste trei luni, în sep­tem­brie 2008, acesta era eli­be­rat din fun­cţie, din pro­prie ini­ţi­a­tivă. La scurt timp după ple­ca­rea din orga­nele Pro­cu­ra­tu­rii, Şap­te­fraţ pro­cură un alt teren la Mileş­tii Mici, Ialo­veni, plă­tind 6,37 mili­oane de lei, dar şi un teren agri­col de 1,3 ha.

În decem­brie 2008, acesta obţine licenţă de avo­cat, dar peste jumă­tate de an revine în pro­cu­ra­tură, în fun­cţia deţi­nută ante­rior, cea de pro­cu­ror în secţia nr.1, Dire­cţia con­trol al urmă­ri­rii penale. La scurt timp după reve­ni­rea în PG, în urma unor arti­cole din presă, Cole­giul Dis­ci­pli­nar din cadrul PG ini­ţi­ază pe numele pro­cu­ro­ru­lui Şap­te­fraţ o pro­ce­dură dis­ci­pli­nară, după ce acesta nu ar fi pre­zen­tat decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate după ple­ca­rea din orga­nele pro­cu­ra­tu­rii, nici la rean­ga­jare. În febru­a­rie 2010, pro­ce­dura dis­ci­pli­nară a fost înce­tată, pe motiv că expi­rase ter­me­nul legal de apli­care a san­cţiu­nii. Totuşi, cel mai pro­ba­bil, în urma aces­tui caz, în apri­lie 2010, Şap­te­fraţ este dele­gat pen­tru o lună la Pro­cu­ra­tura Soroca. La sfârşit de apri­lie 2010, acesta pleacă din nou din sis­tem în baza unei alte cereri de demi­sie.

Fiind avo­cat, în octom­brie 2010, Şte­fan Şap­te­fraţ vinde tere­nul şi con­stru­cţia de pe str. Sar­mi­ze­ge­tusa nr. 53, pro­cu­rate în 2008, Între­prin­de­rii cu Capi­tal Străin „Shan Lian Inter­na­tio­nal Group”, pro­pri­e­tara Cen­tru­lui Comer­cial „Mega­po­lis”, con­tra 19,5 mili­oane de lei, obţinând un pro­fit de 8 mili­oane de lei. Astăzi, tere­nul vân­dut de pro­cu­ro­rul Şap­te­fraţ apa­rţine com­pa­niei de con­stru­cţii Kir­san, aceasta cumpărându-l în iunie 2015. Cel mai pro­ba­bil, în curând, acolo vor fi înă­lţate mai multe blo­curi de locuit.

În decem­brie 2013, Şap­te­fraţ îşi sus­pendă acti­vi­ta­tea de avo­cat şi revine în Pro­cu­ra­tură, fiind numit, la câteva luni de la reve­nire, în octom­brie 2014, pro­cu­ror inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Trans­por­turi, fun­cţie pe care o deţine şi în prezent.

Potri­vit decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe 2014, pro­cu­ro­rul Şte­fan Şap­te­fraţ deţine, pe lângă casa în care locu­ieşte, alte câteva con­stru­cţii, cum­pă­rate în 2009. În ultima sa decla­ra­ţie depusă, acesta nu indică nicio maşină, deşi, în actele pre­ce­dente, depuse la rean­ga­ja­rea în pro­cu­ra­tură, pre­ciza că ar con­duce, prin como­dat, o Honda CRV şi un Vol­k­swa­gen Mul­ti­van.

În octom­brie 2014, pro­cu­ro­rul Şap­te­fraţ declară că vinde cota-parte din firma „Vera-Trofim” SRL, pe care o deţi­nea, cu doar 10 mii de lei, deşi aceasta are un capi­tal social de peste 400 mii de lei şi deţine un fri­gi­der pen­tru păs­tra­rea fruc­te­lor şi legu­me­lor la Pia­tra Albă, Ialo­veni. Cu o lună îna­inte de a-şi vinde afa­ce­rea, acesta pri­meşte însă 6,7 mili­oane de lei de la acest SRL, bani care îi împru­mu­tase fir­mei în 2011.

În 2013, în con­tu­rile pro­cu­ro­ru­lui au mai intrat 370 mii de lei în urma unei deci­zii judi­ci­are, după ce, în mar­tie 2012, acesta a acţio­nat în jude­cată Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pen­tru res­ti­tu­i­rea sumei achi­tate în plus, pre­ci­zând că, în urma tranza­cţiei din octom­brie 2010 cu tere­nul de pe str. Sar­mi­ze­ge­tusa, a achi­tat prea mulţi bani ca şi impo­zit. Toate instanţele de jude­cată i-au dat drep­tate lui Şap­te­fraţ, obli­gând Fisc-ul să-i res­ti­tuie peste 300 mii de lei, inclu­siv pena­li­tăţi.

În anii 2010-2012, pe când nu activa în Pro­cu­ra­tură, Şap­te­fraţ, împre­ună cu repre­zen­tanţii fami­liei sale, au acu­mu­lat dato­rii de aproape 11 mili­oane de lei. Cre­di­tele indi­cate în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate sunt însă fără ter­men şi fără dobândă, semn că nu sunt luate de la vreo insti­tu­ţie finan­ci­ară.

Pro­cu­ro­rul Şap­te­fraţ nu are înre­gis­trat, astăzi, pe numele său, niciun SRL. Acesta însă a omis din decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi firma „Eli­zeu Group” SRL, la care figu­rează prin­tre fon­da­tori, cu 33%, soţia sa, Elena Cob­zac, Ivan Şap­te­fraţ, fra­tele său, dar şi Ghe­or­ghe Graur, nume simi­lar cu al unui pro­cu­ror de la Pro­cu­ra­tura Cri­u­leni. Can­di­da­tul la fun­cţia de şef al PA nu a indi­cat nici fap­tul că soţia sa este admi­nis­tra­toa­rea Între­prin­de­rii Mixte „Ste­li­mar Com”, cu acti­vi­tăţi în comerţ. Firma este fon­dată de fiica pro­cu­ro­ru­lui, Maria, dar şi de un cetă­ţean ucrai­nean, Seve­rian Ghe­ras, şi are adresa juri­dică în casa pro­cu­ro­ru­lui din Toha­tin.

Unul din­tre copiii pro­cu­ro­ru­lui, Şte­fan Şap­te­fraţ (poartă numele tată­lui), a fost înma­tri­cu­lat în 2015 la Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţiei, urmând, la absol­vire, în 2017, să can­di­deze pen­tru o fun­cţie de pro­cu­ror. În decem­brie 2011, un alt fiu al pro­cu­ro­ru­lui, Andrei, a pri­mit de la părinţi, în urma unui con­tract de dona­ţie, un apar­ta­ment de aproape 100 m.p. în sec­to­rul Cio­cana, Chi­şi­nău.