Potrivit noului regulament, întreruperile neplanificate vor fi înregistrate în baza mijloacelor automatizate ale unităţilor termoenergetice care prestează serviciul de distribuţie şi furnizare a energiei termice, în baza sesizărilor şi apelurilor consumatorilor, înregistrate de serviciul telefonic 24/24 ore.

Întreruperea furnizării energiei termice pentru lucrări planificate de reparaţii şi întreţinere se va anunţa cu cel puţin două săptămâni înainte, indicându-se intervalul de întrerupere. Anunţul se face, în funcţie de mărimea zonei afectate, direct la consumatori, prin intermediul mass-media, paginile web ale portalurilor de ştiri sau a întreprinderilor.

Durata întreruperii nu poate fi mai mare de 12 ore – în caz de montare, branşare/racordare, reamplasare a anumitor segmente ale branşamentelor la blocurile locative, instalarea/demontarea echipamentelor de măsurare.

De asemenea, durata unei întreruperi neplanificate la furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică nu poate depăşi 10 ore pentru deranjamentele produse în conductele cu diametrul nominal de până la 500mm inclusiv. Pentru deranjamentele produse în conductele cu diametrul nominal de 600-1000 mm, termenul nu poate depăşi 16 ore pentru cazurile când lucrările de terasament pot fi executate în prealabil şi 20 de ore când lucrările nu pot fi executate în prealabil.

Menţionăm că unităţile termoenergetice sunt obligate să plătească despăgubiri consumatorilor în cazul deteriorării instalaţiei de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sănătăţii, în situaţia în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admişi prevăzuţi în contract, în punctul de delimitare.

Consumatorii vor fi în drept să solicite reducerea plăţilor, în cazul când serviciile nu au fost prestate sau au fost prestate la un nivel necalitativ. Reducerea plăţilor se efectuează pentru luna în care au fost prestate servicii cu întreruperi sau necalitativ, fapt care este reflectat în factura/chitanţa de plată.

De exemplu: Întreruperi în alimentarea cu apă caldă menajeră – mai mult de 8 ore;  
Temperatura apei calde menajere în punctul de utilizare nu va corespunde normelor (de cel puţin +50°C şi de cel mult +60°C) – mai mult de 2 ore din 24 de ore;
Temperatura aerului (în apartamente/ încăperile locuibile în cămine de +18°C, în odăile de la colţ +20°C, cu condiţia efectuării de către locatari a lucrărilor de izolare termică a ferestrelor şi uşilor şi dacă numărul de calorifere sau secţii ale acestora corespund calculelor de proiect) - este mai mică decât cea normativă – mai mult de 4 ore.
 
Trimestrial, unităţile termoenergetice vor informa ANRE asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor şi măsurile care s-au luat. Dacă, în urma verificării rapoartelor prezentate de către unităţile termoenergetice, efectuată de Agenţie, se va constata că nu au fost respectaţi indicatorii de calitate aprobaţi, Agenţia este în drept să aplice reduceri de tarif.